New
product-image

SAYI: 13 / 2018 - GÜMRÜK VE TİCARET DERGİSİ

20.00 

Stok Durumu: Stokta Var

Ürün Türü: Dijital Ürün (Website üye sayfanızdan okuyabilirsiniz)Ürün Resimleri

DERGİYİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Bu ürün dijital bir üründür. Öncelikle üye girişi yapınız, eğer üye değilseniz lütfen üye olunuz.
Bu ürünü üye girişi yaparak üyelere özel sayfada okuyabilirsiniz.Makaleleri


Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÖZGÜN - Öğr. Gör. Nagihan ÖZKANCA ANDIÇ

Kamu Alacaklarının Korunması Kapsamında Gümrük Vergilerinin Değerlendirilmesi

Özet

Devletler mevcudiyetlerini sürdürebilmek için, egemenlik gücüne dayanarak çeşitli kamu gelirleri elde etmek ve bu gelirlerin tahsilini güvence altına almak zorundadır. Bu kapsamda devlet bu yetkisini hukuk devleti ilkesi gereğince kanuni temele dayandırmak ile yükümlüdür. Ayrıca kamu hizmetlerinin yerinde ve zamanında görülebilmesi, kamu gelirlerinin vaktinde elde edilebilmesine bağlıdır. Dolayısıyla devlet otoritesini kullanarak kamu gelirlerini toplayabilmek adına olağanüstü yetkiler kullanabilmektedir. Bu çalışmada kamu alacağı kavramını mali literatüre kazandıran 6183 sayılı AATUHK kapsamında öngörülen tedbirler ele alınacak ve gümrük vergileri açısından durum değerlendirilmesi yapılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler:Kamu Alacağı, Teminat İsteme, Gümrük Vergisi. JEL Sınıflandırma Kodu: H20, H27, H29

Evaluation of Customs Duties Under the Protection of Public Receivables

Abstract

States are obliged to obtain various public incomes based on their power of sovereignty and to guarantee the collection of these incomes in order to survive their existence. In this context, the state is obliged to base this authority on the legal basis in accordance with the rule of law state principle. Moreover, the availability of public services in place and on time depends on the availability of public revenues. Thus they can use extraordinary powers to collect public revenues by using state authority. In this study, the measures envisaged under the AATUHK numbered 6183 which gives the concept of the financial literature will be discussed and the situation assessment will be tried in terms of customs taxation. 

Keywords: Public Revenue, To Request the Guarantees, Customs Tax. JEL Classification Codes:H20, H27, H29

M. Metin DAM - A. Can BAKKALCI

Türkiye’de Ticari Dışa Açıklığın Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ekonometrik Bir Yaklaşım


Özet 

Ticari açıklık ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiler pek çok araştırmanın konusu olmuştur. Bu çalışmada, Türkiye’deki ticari dışa açıklık, enflasyon ve büyüme dinamikleri 1987-2016 yılları baz alınarak incelenmiştir. Çalışmada 1987-2016 yılları için kullanılan yıllık zaman serisi verileri ekonometrik modelleme konu edilmiştir. Modelde yer alan her bir değişkenin durağanlık düzeyini kontrol etmek için Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) testleri uygulanmıştır. Değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin tespiti için Johansen eş-bütünleşme analizleri yapılmıştır. Ampirik analiz sonucunda uzun dönemde ticari dışa açıklığın ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin pozitif ve anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ticari Dışa Açıklık, Ekonomik Büyüme, Döviz Kuru, Enflasyon, Türkiye. JEL Sınıflandırma Kodu: F41, F43, F47


Trade Openness and Economic Growth Relationship in Turkey: An Econometric ApproachAbstract

The relationship between trade openness and macroeconomic variables has been a subject of many studies. This study focuses on trade openness, inflation and growth dynamics for Turkey over the period 1987–2016. We use econometric techniques for the analysis. The analysis based on yearly time series data for the period 1987 to 2016. This paper uses ADF and PP tests to find out stationarity of the variables. Johansen co-integration techniques have been used for the estimation. We conclude that the long run relationship among the variables.

Keywords: Trade Openness, Economic Growth, Exchange Rate, Inflation, Turkey.  JEL Classification Codes: F41, F43, F47

Mustafa YAVUZ

7101 Sayılı Kanun İle İflas Ertelemenin Yerini Alan Konkordatonun Uygulanma Esasları

Özet 

İcra ve İflas Kanununda yapılan değişiklikle, 2003 yılından bu tarafa uygulanmakta olan “iflasın ertelemesi” kurumu kaldırılmış, bunun yerine anılan Kanundaki “konkordato” kurumu daha etkin ve işlevsel bir hale getirilmiştir. Bu kapsamda, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin aktifleri borçlarını karşılamaya yetmediği ve dolayısıyla bunların borca batık durumda olduğu hallerde, artık iflas erteleme talebinde değil, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçları ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için konkordato talebinde bulunulması gerekmektedir. Alacaklılar, iflasın ertelenmesinde sürecin tamamen dışında iken, konkordatoda ise karar verici konuma gelmişlerdir. Ayrıca, iflas ertelemeden farklı olarak, şirket ve kooperatifler dışında diğer tüzel ve gerçek kişi borçlular da konkordato isteminde bulunma hakkına sahip olmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: İflas, İflasın Ertelenmesi, Konkordato, Mühlet, Konkordato Komiseri, Asliye Ticaret Mahkemesi. JEL Sınıflandırma Kodu: G33, K35, K40. 

Principles Of Implementing Of The Bankrupt’s Certificate Supplanted Postponement Of The Bankruptcy With The Law No.7101
Abstract

With the amendment made in the Execution and Bankruptcy Law, the institution of “postponement of bankruptcy”, which is being applied to this side in 2003, is abolished, and instead, the “bankrupt’s certificate” institution in the referred Law is made more effective and functional. In this context, in cases where capital companies and cooperatives are not able to cover their debts and therefore they are insolvent, it is no longer to lodge a claim for postponement of bankruptcy, but to request a bankrupt’s certificate to pay off debts or to get rid of a possible fraud by giving a term or deduction. The creditors were in a decision-making position in the bankrupt’s certificate, while they were completely out of the process in postponement of bankruptcy. In addition, unlike postponement of bankruptcy, other nutural and legal person debtors, other than companies and co-operatives, also have the right to demand bankrupt’s certificate. 
Keywords: Bankruptcy, Postponement of Bankruptcy, Bankrupt’s Certificate, Respite, Trustee İn Composition, Commercial Court.  JEL Classification Codes: G33, K35, K40.


İsmail İŞLER

Türkiye’de Kamu Geliri Olarak Para Cezalarının Mali Boyutunun Değerlendirilmesi


Özet

İdari para cezaları, yargı kararı gerekmeksizin devletin idari kurumları tarafından hükmedilebilen cezalar iken adli para cezaları sadece mahkemeler tarafından hükmedilebilen para cezalarıdır. Kamu düzenini sağlamak amacıyla uygulanan para cezalarının birincil amacı gelir sağlamak olmayıp asıl amacı toplumsal düzeni, adaleti ve güvenliği tesis etmektir. Buna rağmen devlet bütçesi tahminlerinde, kamu gelirleri altında ceza gelirleri başlığı ile yer almaktadır. Olağanüstü kamu gelirleri arasında sayılan ceza gelirlerinin, bütçe tahminlerinde ceza gelirleri hedefleri bulunması sebebi ile günümüzde olağan kamu gelirine dönüştüğü görülmektedir. Bununla beraber ceza gelirlerinin mali boyutu incelendiğinde, motorlu taşıtlar vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, gümrük vergisi gibi bütçe için önemli olan birçok vergi gelirinden daha fazla gelir sağladığı görülmektedir. Ceza gelirlerinin merkezi yönetim bütçe açığına oranlarının son yıllarda sırasıyla %35, %34 ve %24 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu bilgiler ışığında sosyal amaç ile toplanan para cezalarının mali amaca da önemli katkılar sağladığını söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Para Cezaları, İdari Para Cezaları, Adli Para Cezaları, Bütçe Gelirleri. JEL Sınıflandırma Kodu: H20, H27, H60, H61. 

Assessing The Size Of Public Financial Income As Fines In Turkey


Abstract

Administrative monetary penalties are executed by the administrative institutions of the state without requiring a judgment, whereas judicial fines are executed only by the courts. The primary purpose of the monetary penalties imposed to ensure public order is not to generate revenue, but to establish social order, justice and security. Nonetheless, they are included with the “penalty income” title under the public revenues in the state budget estimates. Penalty revenues, which are considered as extraordinary public revenues, are now transformed into ordinary public revenues, with the aim of meeting penalty revenues targets in budget estimates. However, it can be said that the financial aspect of penal incomes provides more income than tax revenues, which are important for budget such as motor vehicle tax, bank and insurance transaction tax, customs tax. It can be argued that the coverage of the budget deficit in the light of this information is over 30% in recent years and this coverage is at a very high level. 

Keywords: Monetary Penalty, Administrative Monetary Penalty, Judicial Penalty, Budget Revenues.  JEL Classification Codes: H20, H27, H60, H61

Mustafa Alpin GÜLŞEN - Ali Gökhan GÖLÇEK

Türkiye Ekonomisinde 2001 Öncesi ve Sonrası Özelleştirme Politikalarının Mali Analizi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir İnceleme

Özet 

2001 yılı sonrasında Türkiye ekonomisinde hukuki, siyasi ve iktisadi dönüşüme neden olan özelleştirme uygulamaları hız kazanmıştır. Bu dönüşümün mali etkisi, hem merkezi bütçe gelirlerinde artış olarak hem de Türkiye bankacılık sektörünün mali yapısının güçlü olması şeklinde iki açıdan olmuştur. Söz konusu mali faydalarının yanı sıra özelleştirme uygulamalarının getirdiği işsizlik ve kamu kesiminin piyasadan çekilmesi sonucu emek kesiminin ücretlerinin esnekleştirilmesi, tartışmanın kamu yararı ekseninde yürütülmesini de zorunlu kılmaktadır. Çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde bankacılık sektörünün 2001 yılı öncesi ve sonrasının özelleştirmelerin neden olduğu etkiler bağlamında analiz edilmesi olarak düşünülmüştür. Teorik bir nitelikte olan mevcut çalışmada özelleştirme uygulamalarına kamu yararı teorisi, hukuki ve iktisadi altyapı ve son olarak mali tablo analizi zemininin incelenmesi konularına değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Özelleştirme, Türkiye. JEL Sınıflandırma Kodu: G21, G28, L43.

Financial Analysis of Pre-2001 and PostPrivatization Policies in Turkey’s Economy: A Study on Banking Sector

Abstract

The privatization practices that caused legal, political and economic transformation in Turkey accelerated after 2001. Because of the financial impact of this transformation, both the central budget revenues increased and the financial structure of the Turkish banking sector strengthened. In addition to the financial benefits, unemployment caused by privatization practices and the flexibility of the wages of the public sector’s withdrawal-end-of-labor sector make it necessary for the debate to be carried out in the public interest. The aim of the study is to analyze the effects of the privatization before and after 2001 in the Turkish economy on the banking sector. In the present study, which is of a theoretical quality, the issues of public benefit theory, legal and economic infrastructure and finally the analysis of financial statement analysis will be discussed.

Keywords: Banking Sector, Privatization, Turkey.  JEL Classification Codes: G21, G28, L43.